اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
babak 102,060 ریال 17 اسفند 1395
zfazel71 118,340 ریال 17 اسفند 1395
وحید 174,990 ریال 17 اسفند 1395
سحر 319,110 ریال 17 اسفند 1395
shahin4152 209,490 ریال 17 اسفند 1395
babak 116,660 ریال 02 اسفند 1395
وحید 181,800 ریال 02 اسفند 1395
سحر 330,000 ریال 02 اسفند 1395
shahabserver 135,500 ریال 02 اسفند 1395
zfazel71 101,190 ریال 18 بهمن 1395

 

تاکنون مبلغ 157,012,300 ریال به کاربران پرداخت شده است