اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
babak 116,660 ریال 02 اسفند 1395
وحید 181,800 ریال 02 اسفند 1395
سحر 330,000 ریال 02 اسفند 1395
shahabserver 135,500 ریال 02 اسفند 1395
zfazel71 101,190 ریال 18 بهمن 1395
babak 140,390 ریال 18 بهمن 1395
وحید 216,060 ریال 18 بهمن 1395
سحر 432,040 ریال 18 بهمن 1395
shahin4152 183,660 ریال 18 بهمن 1395
shahabserver 160,920 ریال 18 بهمن 1395

 

تاکنون مبلغ 156,088,310 ریال به کاربران پرداخت شده است