اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
zfazel71 126,870 ریال 15 خرداد 1396
shahabserver 142,770 ریال 15 خرداد 1396
babak 185,000 ریال 15 خرداد 1396
وحید 385,000 ریال 15 خرداد 1396
babak 171,830 ریال 19 ارديبهشت 1396
سحر 240,000 ریال 19 ارديبهشت 1396
وحید 266,730 ریال 19 ارديبهشت 1396
shahabserver 120,000 ریال 05 ارديبهشت 1396
babak 170,000 ریال 05 ارديبهشت 1396
سحر 270,000 ریال 05 ارديبهشت 1396

 

تاکنون مبلغ 160,388,430 ریال به کاربران پرداخت شده است