اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
babak 171,830 ریال 19 ارديبهشت 1396
سحر 240,000 ریال 19 ارديبهشت 1396
وحید 266,730 ریال 19 ارديبهشت 1396
shahabserver 120,000 ریال 05 ارديبهشت 1396
babak 170,000 ریال 05 ارديبهشت 1396
سحر 270,000 ریال 05 ارديبهشت 1396
وحید 309,120 ریال 05 ارديبهشت 1396
babak 170,960 ریال 17 فروردين 1396
سحر 350,000 ریال 17 فروردين 1396
وحید 467,850 ریال 17 فروردين 1396

 

تاکنون مبلغ 159,548,790 ریال به کاربران پرداخت شده است