اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
احمد 117,030 ریال 13 دي 1395
babak 163,840 ریال 13 دي 1395
zfazel71 175,330 ریال 13 دي 1395
وحید 324,570 ریال 13 دي 1395
سحر 451,530 ریال 13 دي 1395
shahabserver 164,760 ریال 13 دي 1395
shahin4152 324,730 ریال 13 دي 1395
babak 169,280 ریال 28 آذر 1395
zfazel71 174,070 ریال 28 آذر 1395
احمد 228,270 ریال 28 آذر 1395

 

تاکنون مبلغ 152,182,330 ریال به کاربران پرداخت شده است