اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
babak 234,430 ریال 13 تير 1396
سحر 483,540 ریال 13 تير 1396
وحید 326,930 ریال 13 تير 1396
zfazel71 126,870 ریال 15 خرداد 1396
shahabserver 142,770 ریال 15 خرداد 1396
babak 185,000 ریال 15 خرداد 1396
وحید 385,000 ریال 15 خرداد 1396
babak 171,830 ریال 19 ارديبهشت 1396
سحر 240,000 ریال 19 ارديبهشت 1396
وحید 266,730 ریال 19 ارديبهشت 1396

 

تاکنون مبلغ 161,433,330 ریال به کاربران پرداخت شده است