اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
shahabserver 120,000 ریال 05 ارديبهشت 1396
babak 170,000 ریال 05 ارديبهشت 1396
سحر 270,000 ریال 05 ارديبهشت 1396
وحید 309,120 ریال 05 ارديبهشت 1396
babak 170,960 ریال 17 فروردين 1396
سحر 350,000 ریال 17 فروردين 1396
وحید 467,850 ریال 17 فروردين 1396
babak 102,060 ریال 17 اسفند 1395
zfazel71 118,340 ریال 17 اسفند 1395
وحید 174,990 ریال 17 اسفند 1395

 

تاکنون مبلغ 158,870,230 ریال به کاربران پرداخت شده است